Herman Miller vezérképviselet Magyarországon 1998 óta

                                             Herman Miller vezérképviselet Magyarországon 1998 óta

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

OFFICE ART AND DESIGN KFT

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Ezen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák AZ OFFICE ART AND DESIGN Kft. mint eladó (székhely:1037 Budapest Toronya utca 14. cégjegyzékszám:

01-09-669974, a továbbiakban: Eladó) és a vele vevőként szerződő .................(székhely/lakcím:               cégjegyzékszám:        továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen Felek, külön-külön Fél).

 1. Jelen ÁSZF-et kell alkalmazni minden megrendelésre, melynek során az Eladó árlistája vagy a Vevő által elfogadott árajánlata alapján termékeket ad el a Vevőnek. Az ÁSZF jogszabályi alapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) VI. könyv XIV. címének XXXIII. fejezete és 6:231. § szakasza. Eltérő megállapodás hiányában a Felek a Vevő általános szerződési feltételeinek alkalmazását kifejezetten kizárják.

 

Adásvételi Szerződés

 1. A Vevő termékeket és a termékek összeszerelését és telepítését rendeli meg az Eladótól, a Vevő által elfogadott árajánlat alapján. A vételár tartalmazza a szállítás, az összeszerelés és a telepítés költségét, kivéve, ha az ajánlat erről másképp nem rendelkezik.
 2. A Vevő megrendelésének annak megküldését követő 5 munkanapon belüli visszaigazolásával adásvételi szerződés jön létre a Felek között (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés). Amennyiben a Vevő megrendelését az első mondatban meghatározott határidőn belül nem igazolja vissza az Eladó, az Adásvételi Szerződés nem jön létre. Az Adásvételi Szerződés alapján az Eladó egyedileg vagy fajta és mennyiség szerint meghatározott ingó dolog (termék) tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére vállal kötelezettséget.

 

A termékek szállítása és átvétele

 1. Az Eladó köteles a terméket a megrendelésben meghatározott minőségben, mennyiségben és formaterv szerint, a megrendelésben foglalt rendeltetési helyre szállítani. A szállítási határidőt az Eladó árajánlatában határozza meg.
 2. Amennyiben bármely ok a szállítást vagy az összeszerelést, telepítést akadályozza vagy korlátozza, az Eladó értesíti a Vevőt a várható késedelemről és a Felek kísérletet tesznek új szállítási határidő megállapítására. Vis maior esemény esetén az Eladó nem felel a késedelmes teljesítésért vagy nemteljesítésért. Jelen bekezdés alkalmazásában vis maior eseménynek kell tekinteni az olyan eseményt, mely elkerülése az Eladótól nem elvárható. Ilyen esemény különösen, de nem kizárólagosan: kormányzati intézkedés, mely korlátozza az Eladót a megrendelés teljesítésében, rendkívüli időjárási körülmények, egészségügyi zárlat vagy egészségügyi szükséghelyzet, sztrájk, lázadás, terrorizmus, háború.
 3. Ha összeszerelés és telepítés szükséges a teljesítés helyén, a Vevő köteles az összeszereléshez és telepítéshez szükséges munkaterületet az összeszerelési és telepítési tevékenység végzéséhez alkalmas állapotban átadni. Amennyiben a terület erre alkalmatlan, az Eladó késedelme kizárt, amíg a terület alkalmasságáról a Vevő az Eladót értesítette.
 4. A Vevő biztosítja, hogy az összeszerelés és telepítés helyére a termék Vevő részére történő átadásáig illetéktelen személyek nem lépnek be. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő felel mindazon kárért, ami ezen követelmény be nem tartásából származik.
 5. A Vevő köteles a megrendelésnek megfelelően szállított termékek átvételére. A Vevő késedelembe esik, ha az átvételt anélkül tagadja meg, hogy a teljesítés hibáját az ÁSZF 17. pontjának megfelelően részletesen meghatározná. Jelentéktelen hibák esetén a Vevő nem jogosult az átvétel megtagadására.

 

Fizetési feltételek

 1. Eltérő megállapodás hiányában a Vevő a vételárat két részletben (50% előleg és 50% végteljesítés), a számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg az Eladó részére. A számlák tartalmazzák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 169. § szakaszában meghatározott adatokat.
 2. A számlákat azon a napon kell megfizetettnek tekinteni, amikor a vételárat az Eladó bankszámláján jóváírják. A Vevő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat kétszeresének, ennek hiányában a pénzpiaci kamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

 

Kárveszély átszállása, hibás teljesítés, jótállás

 1. A kárveszély a termékek Vevő részére történő átadásával száll át a Vevőre, adott esetben a szükséges összeszerelési, telepítési tevékenységet követően.
 2. A termékek tulajdonjogát a termékek vételárának megfizetésével szerzi meg a Vevő.
 3. Jótállás alapján az Eladó helytáll azért, hogy a termékek és azok alkotórészei és tartozékai teljes mértékben megfeleljenek a megrendelés szerinti célnak és/vagy a termék szokásos céljának és hogy fenntartják a megállapodás szerinti és /vagy ilyen termékekre általában jellemző tulajdonságaikat a termék Vevő részére történő átadásától számított 24 hónapos jótállási időszak alatt, hacsak a Felek nem állapodnak meg másképpen.
 4. Az Eladó azokért a hibákért felelős, melyek a teljesítés időpontjában fennálltak és azokért, melyek a jótállás ideje alatt következtek be. Az Eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba - a teljesítés után keletkezett.
 5. Ha a Vevő a jótállási időszak alatt a szállított termékek Ptk. 6:157. § szakasza szerinti hibáját észleli, haladéktalanul értesíteni köteles az Eladót a hibákról az észlelt hibák pontos megjelölésével.
 6. A jótállás értelmében azt követően, hogy a Vevő értesítette az Eladót a hibákról, az Eladó a terméket kijavítja. Amennyiben a hibák javítása az előző mondatnak megfelelően nem lehetséges vagy az az Eladónak aránytalan többletköltséget eredményezne, az Eladó a terméket kicseréli, amennyiben a Felek másképp nem állapodnak meg.
 7. Ha az Eladó nem kezdi meg a hibák kijavítását vagy azt megkezdi, de nem fejezi be, a Vevő jogosult harmadik személlyel a javítást az Eladó költségére elvégeztetni. Az Eladó az ilyen módon felmerült költségeket a Vevő által benyújtott számla alapján fizeti meg.
 8. A hibák kijavítását követően a kijavított részre a jótállás az ÁSZF 15. szakasznak megfelelően újrakezdődik. Az erre vonatkozó jótállási idő kezdete a kijavított termékrész Vevő részére történő átadásának napját követő nap.

 

Elállás az adásvételi szerződéstől

 1. Az Eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha fizetésképtelenségi, csőd- vagy más hasonló eljárást kezdtek a Vevővel szemben, vagy ha részletekben történő teljesítés esetén a Vevő elmulasztotta a vételárat megfizetni az ÁSZF 11. szakaszában meghatározott határidőn belül.
 2. A Vevő addig jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, amíg az Eladó fel nem ajánlotta a teljesítést. Ha az Eladó a szerződést részletekben köteles teljesíteni, és a termékek egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a Vevő a még fel nem ajánlott termékekre vonatkozóan mondhatja fel a szerződést. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásával az Eladónak okozott kárért a Vevő kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 3. A Vevő, olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet az utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a személyére szabtak, a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. alapján az elállási jogával nem élhet.
 4. Az elállás az arról szóló írásbeli nyilatkozat az Eladó vagy a Vevő részére történő eljuttatásának napját követő napon hatályosul. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az elállásról szóló nyilatkozat eljuttatása a másik Fél részére sikertelen, a nyilatkozatot a sikertelen kézbesítés napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha az Eladó vagy a Vevő az átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján kell a nyilatkozatot kézbesítettnek tekinteni.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Vevő az árukkal kapcsolatos szavatossági igényt vagy az Eladó magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken és módokon terjesztheti elő:

 

 • Írásban az alábbi email címen keresztül: info@officeartdesing.hu
 • Írásban postai úton: 1037 Budapest, Toronya utca 14.

 

 

Egyéb rendelkezések

 1. A Vevő beleegyezik, hogy az Eladó a Vevő nevét/cégnevét az értékesített termékek vonatkozásában közzé tegye saját maga vagy más részére készített reklámanyagaiban, így különösen katalógusokban, szórólapokon, honlapokon.
 2. A Vevő biztosítja, hogy ő és alkalmazottai nem hozzák harmadik személyek tudomására a megrendelések, illetve azok teljesítése kapcsán az Eladótól származó bizalmas információkat, mely kötelezettség a teljesítés után is fennmarad.

 

Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a magyar jogszabályok irányadóak.
 3. Amennyiben a Felek el kívánnak térni a jelen ÁSZF-től és ennek érdekében írásban szerződést kötnek, úgy az eltérések tekintetében a szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen ÁSZF megfelelő rendelkezései helyett.
 4. A megrendelés visszaigazolásával a Vevő megerősíti, hogy teljes egészében ismeri jelen ÁSZF -et, ahhoz teljes egészében hozzáfér, azt elolvasta, és azt teljes egészében elfogadja.
 5. Jelen beszerzési ÁSZF-ből eredő jogvitákat a felek elsősorban békés úton, megegyezéssel kívánják rendezni. Megegyezés hiányában az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság dönt.
 6. Eltérő megállapodás hiányában a felek közötti kommunikáció magyar nyelven történik.
 7. Az Eladó jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, hatályon kívül helyezni és helyette más általános szerződési feltételeket meghatározni. Az Eladó az ÁSZF-et érintő minden változásról, illetve új általános szerződési feltételről értesíti a Vevőt. A Vevő új megrendelés leadásával fogadja el az új vagy módosított szerződési feltételeket. Az ÁSZF módosítása vagy új szerződési feltételek akkor alkalmazhatók fennálló szerződéses kapcsolatokra, amennyiben azokat a Vevő kifejezetten elfogadja e célból. Az ÁSZF-et érintő módosítások vagy ha az ÁSZF helyébe új általános szerződési feltételek lépnek, az új általános szerződési feltételek azon a napon lépnek hatályba, amikor azt az Eladó bármely módon azt a Vevő tudomására hozta.
 8. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Eltérés esetén a magyar nyelvű változat irányadó.
 9. Jelen ÁSZF 2024. január 1. napján lép hatályba.
Adatkezelési tájékoztató
Dokumentum helye